Tuesday, 1 September 2015

Dog of Wisdom


ba. hababa. hababa degada. hababa dada
ba. hadabada gadega. ha dada. hababa
hababa degadega. ba. ba. bababa.
babababa. bababababa. ba. ba. ba.
habababa, habababababa? ba bababababa?
hawawa. haaaa. haaaa hawawa haaaa.
ha. hadebadaga?
hawawawo. habababa hawawawa haaa.
hadabada.
haa. hawawawaawawawawa. "wa" "wa".
hadade?
ba.
badega?
badadebadade bagadebada HABADAGADEBADADEHAADAABAA

No comments:

Post a Comment